ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΤΟΙΧΩΝ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ1.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (BETON)


Για την κατασκευή τοίχου περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

α.) Σύνθεση και αποσύνθεση ξύλοτύπου βάσεως και τοιχείου
β.) Διαμόρφωση και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού ποιότητας S500s (βάση #Φ12/20, τοιχείο 2#Φ10/20)
γ.) Σκυροδέτηση βάσεως και τοιχείου με έτοιμο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25
δ.) Κατασκευή επιχρισμάτων επιφανειών τοίχου σε τρεις στρώσεις τριπτά, από ασβεστοτσιμεντοκονία με αναλογία τσιμέντου 250 kgr/m3
ε.) Χρωματισμοί επιφανειών τοίχου σε δύο στρώσεις με απλά πλαστικά χρώματα 


2.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΒΕΤΟΝ)

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κόστος κατασκευής τοίχου περίφραξης από οπλισμένο σκυρόδεμα θα γίνουν προμετρήσεις επί παραδείγματος κατασκευής.

Ο τοίχος που θα κατασκευάσουμε θα έχει μήκος L=10,00 m, ύψος h=1,20 m και πάχος d=0,15 m, ενώ η βάση του θα έχει διαστάσεις 0,80x0,30 m.

Ποσότητες υλικών βάση προμέτρησης :

α.) Σκυρόδεμα βάσης και τοιχείου: 4,30 m3
β.) Οπλισμός βάσεως και τοιχείου (κύριος & δευτερεύοντας): 287,00 kgr
γ.) Πλαστικοί αποστάτες επικάλυψης, πρόκες, σύρμα κλπ.
δ.) Επιχρίσματα: 26,00 m2
ε.) Χρωματισμοί: 26,00 m2

Κόστος κατασκευής (βάση των παραπάνω στοιχείων +5% απρόβλεπτα):
135,00 /m2

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται : α.) εκσκαφή και επίχωση θεμελίου, β.) το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και γ.) το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί.

3.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΣΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΥΣ (ΜΠΛΟΚΑ)    

Για την κατασκευή τοίχου περίφραξης από κισσηρόπλινθους θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

α.) Σύνθεση και αποσύνθεση ξυλοτύπου βάσεως του τοίχου
β.) Διαμόρφωση και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού βάσεως ποιότητας S500s (μανδύας 3Φ10 άνω/κάτω, συνδετήρες Φ10/20)
γ.) Σκυροδέτηση βάσεως με έτοιμο σκυρόδεμα  ποιότητας C20/25
δ.) Κατασκευή τοιχοποιίας από κισσηρόπλινθους διαστάσεων 19x19x39 cm με κονίαμα περιεκτικότητας τσιμέντου 250 kgr/m3
ε.) Κατασκευή απαιτούμενων κάθετων και οριζόντιων σενάζ ενίσχυσης τοιχοποιίας, με σκυρόδεμα παραγόμενο επιτόπου στο έργο, περιεκτικότητας τσιμέντου 350 kgr/m3
στ.) Διαμόρφωση και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού κάθετων και οριζόντιων σενάζ, ποιότητας S500s (κάθετα σενάζ 4Φ10, συνδετήρες Φ10/20 - οριζόντια σενάζ 2Φ10)
ζ.) Κατασκευή επιχρισμάτων επιφανειών τοίχου σε τρεις στρώσεις τριπτά, από ασβεστοτσιμεντοκονία με αναλογία τσιμέντου 250 kgr/m3
η.) Χρωματισμοί επιφανειών τοίχου σε δύο στρώσεις με απλά πλαστικά χρώματα


 
4.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΣΣΗΡΟΠΛΙΝΘΟΥΣ (ΜΠΛΟΚΑ)

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κόστος κατασκευής τοίχου περίφραξης από κισσηρόπλινθους θα γίνουν προμετρήσεις επί παραδείγματος κατασκευής.

Ο τοίχος που θα κατασκευάσουμε θα έχει μήκος L=10,00 m, ύψος h=1,10 m και πάχος d=0,20 m, ενώ η βάση του θα έχει διαστάσεις 0,40x0,25 m.

Ποσότητες υλικών βάση προμέτρησης:

α.) Σκυρόδεμα βάσεως: 1,00 m3
β.) Οπλισμός βάσεως: 78,00 kgr
γ.) Κατασκευή κάθετων σενάζ: 4,80 m
δ.) Κατασκευή οριζόντιων σενάζ: 9,40 m
ε.) Οπλισμός κάθετων και οριζόντιων σενάζ: 42,00 Kgr
στ.) Πλαστικοί αποστάτες επικάλυψης, πρόκες, σύρμα κλπ.
ζ.) Τοιχοποιία από κισσηρόπλινθους: 9,40 m
η.) Επιχρίσματα: 24,50 m2
θ.) Χρωματισμοί: 24,50 m2


Κόστος κατασκευής (βάση των παραπάνω στοιχείων +5% απρόβλεπτα): 110,00 /m2

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται : α). εκσκαφή και επίχωση θεμελίου, β). το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και γ). το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί.
      
5.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ   

Για την κατασκευή τοίχου περίφραξης από φυσικούς λίθους θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

α). Κατασκευή βάσεως τοίχου από φυσικούς λίθους (λιθοριπή)
β). Κατασκευή τοιχοποιίας (δύο εμφανή πρόσωπα) από φυσικούς λίθους με κονίαμα περιεκτικότητας τσιμέντου 350 kgr/m3
γ). Αρμολόγημα λιθοδομής με κονίαμα περιεκτικότητας τσιμέντου 350 kgr/m3


6.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κόστος κατασκευής τοίχου περίφραξης από φυσικούς λίθους θα γίνουν προμετρήσεις επί παραδείγματος κατασκευής.

Ο τοίχος που θα κατασκευάσουμε θα έχει μήκος L=10,00 m, ύψος h=1,20 m και πάχος d=0,40 m, ενώ η βάση του θα έχει διαστάσεις 0,70x0,40 m (2/3 λιθοριπή & 1/3 ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα).

Ποσότητες υλικών βάση προμέτρησης :

α). Λιθοριπή βάσεως: 2,80 m3
β). Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα βάσεως: 1,40 m3
γ). Οπλισμός βάσεως με δομικό πλέγμα Τ131: 7,00 m2
δ). Τοιχοποιία από φυσικούς λίθους: 28,00 m2
ε). Αρμολόγημα λιθοδομής: 28,00 m2


Κόστος κατασκευής (βάση των παραπάνω στοιχείων +5% απρόβλεπτα):
95,00 /m2

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται: α). εκσκαφή και επίχωση θεμελίου, β). το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και γ). το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί.
     
7.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ (GABIONS)   

Για την κατασκευή τοίχου περίφραξης από συρματοκιβώτια θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

α). Σύνθεση και αποσύνθεση ξυλοτύπου βάσεως συρματοκιβωτίων
β). Διαμόρφωση και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού βάσεως, ποιότητας S500s (2#Φ12/15)
γ). Σκυροδέτηση βάσεως με έτοιμο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25
δ). Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων και γέμισμα με φυσικούς λίθους

  

8.) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το κόστος κατασκευής τοίχου περίφραξης από συρματοκιβώτια θα γίνουν προμετρήσεις επί παραδείγματος κατασκευής.

Ο τοίχος που θα κατασκευάσουμε θα έχει μήκος L=10,00 m, ύψος h=3,50 m και πάχος d=1,00 m, ενώ η βάση του θα έχει διαστάσεις 1,70x0,30 m (οπλισμένο σκυρόδεμα).

Ποσότητες υλικών βάση προμέτρησης:

α). Σκυρόδεμα βάσεως : 6,90 m3
β). Οπλισμός βάσεως (κύριος & δευτερεύοντας) : 621,00 kgr
γ). Πλαστικοί αποστάτες επικάλυψης, πρόκες, σύρμα κλπ
δ). Προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων
ε). Προμήθεια πέτρας για γέμισμα συρματοκιβωτίων : 35,00 m3
στ). Τοποθέτηση πέτρας εντός συρματοκιβωτίων


Κόστος κατασκευής (βάση των παραπάνω στοιχείων +5% απρόβλεπτα): 115,00 /m3

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται: α). εκσκαφή και επίχωση θεμελίου, β). το ΙΚΑ των εργαζόμενων στην κατασκευή και γ). το ΦΠΑ του τιμολογίου που θα εκδοθεί.
 


 

9.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

- Οι διαστάσεις και οι οπλισμοί των δομικών στοιχείων, ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τη φύση του εδάφους.

- Κατά περίπτωση ενδείκνυται να εκπονείται η ανάλογη στατική μελέτη.


Η  ΟΜΑΔΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΦΩΤΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΩΝΙΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ